प्रदेश सरकार

     सामाजिक विकास मन्त्रालय

    गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल

गण्डकी प्रदेशको, कोरोना भाइरस (COVID-19) सम्वन्धी प्रत्यक्ष जानकारी ! Update !!

   

महाशाखा / शाखा


  • युवासम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन,
  •  युवा , वैज्ञानिक प्रोत्साहन
  • खेलकूद सम्वन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन तथा मापदण्ड निर्धारण, कार्यान्वयन र नियमन,
  • खेलकूद तथा खेलकूद पूर्वाधारको विकास र प्रवर्द्धन
  •  खेलकूद प्रशासन र संघसंस्थाको समन्वय र नियमन
  • राष्ट्रिय र प्रादेशिक खेलकुद प्रतियोगिता तथा कार्यक्रम आयोजना र सहभागिता
  • खेलकुद पूर्वाधारहरुको विवरण सङ्कलन गर्ने
  • युवा तथा खेलकुदसंग सम्वन्धीत अन्य कार्यहरु गर्ने ।

2 years ago