प्रदेश सरकार शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान-प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल
२०७८ श्रावन १३ गते बुधबार

युवा तथा खेलकुद महाशाखा

युवा तथा खेलकुद शाखा

पछिल्लो अपडेट: २०७५ असार २५ गते सोमबार

  • युवासम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन,
  •  युवा , वैज्ञानिक प्रोत्साहन
  • खेलकूद सम्वन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन तथा मापदण्ड निर्धारण, कार्यान्वयन र नियमन,
  • खेलकूद तथा खेलकूद पूर्वाधारको विकास र प्रवर्द्धन
  •  खेलकूद प्रशासन र संघसंस्थाको समन्वय र नियमन
  • राष्ट्रिय र प्रादेशिक खेलकुद प्रतियोगिता तथा कार्यक्रम आयोजना र सहभागिता
  • खेलकुद पूर्वाधारहरुको विवरण सङ्कलन गर्ने
  • युवा तथा खेलकुदसंग सम्वन्धीत अन्य कार्यहरु गर्ने ।