प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल
२०७७ चैत्र ३१ गते मंगलबार

मातहतका कार्यालय

स्वास्थ्य कार्यालयहरु