प्रदेश सरकार

     सामाजिक विकास मन्त्रालय

    गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल

गण्डकी प्रदेशको कोरोना भाइरस (COVID-19) सम्वन्धी प्रत्यक्ष जानकारी

गण्डकी प्रदेशको P.C.R (पि.सि.आर) परिक्षण विवरण

 • संकलित नमुना ६२३५७
 • संक्रमण नदेखिएको ५८९१८
 • संक्रमण देखिएको ३४३९
 • सक्रिय संक्रमित १३३१
 • निको भएको २०७६
 • मृत्यु भएको ३२
 • नतिजा आउन बाँकी
   

सामाजिक सुरक्षा तथा महिला विकाश शाखा


 • महिला हक सम्बन्धि प्रादेशिक नीति, कानून ,मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन सम्बन्धि कार्य गर्ने।
 • महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक,अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लैङ्गिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क संकलन गर्ने ।
 • लैङ्गिक हिंसा, मानव बेचबिखन ा ओसारपोसार सम्बन्धि नीति तथा  कार्ययोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन तथा अन्तराष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र   प्रतिबद्वताको कार्यान्वयन, निरोधात्मक र संरक्षणात्मक उपाय र पुनर्थापना गर्ने ।
 • महिला सशक्तिकरण तथा लैङ्गिक समानता सम्बन्धि अनुगमनअनुसन्धान।
 • लैङ्गिक उत्तरदायि बजेट निर्माण र लैङ्गिक परिक्षण सम्बन्धि कार्य गर्ने।
 • सामाजिक विकास महाशाखा अन्तर्गत बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन तयार गर्ने।

2 years ago • बाल बालिकाको हकहित संरक्षण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन, अध्ययन, अनुसन्धान, बालमैत्री शासकीय प्रवन्ध र सेवा प्रवाह, बालउद्धार कोष व्यवस्थापन र बाल सुधार तथा पुनर्स्थापना सम्वन्धि कार्य गर्ने ।
 • प्रदेशस्तरमा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्त, बाल बालिकाका र महिला सम्बन्धी कार्यहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने ।
 • समाज कल्याण र संघ संस्था सम्बन्धि कार्यहरुको अनुगमन तथा मुल्याङ्कन गर्ने।
 • लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, गरिब, जेष्ठ नागरिक लक्षित आवास सम्बन्धी नीति, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन ।
 • सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्डको निर्माण तथा कार्यान्वयन, कोष व्यवस्थापन, नियमन, राष्ट्रिय र प्रादेशिक, स्थानिय तह तथा संघ संस्थासंग सम्पर्क, समन्वय र सहकार्य।
 • बालअधिकार तथा सामाजिक न्यायसंग सम्वन्धीत कार्यहरु गर्ने ।

2 years ago