प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल
२०७८ जेठ ५ गते बुधबार

नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तथा जनस्वास्थ्य महाशाखा

यस महाशाखाका कार्यहरु :

पछिल्लो अपडेट: २०७६ चैत्र १८ गते मंगलबार

यस महाशाखाबाट सम्पादन गरिने मुख्य कार्यहरुमा नीति, कानून, मापदण्ड, योजना तथा जनस्वास्थ्य सेवासँग सम्वन्धित कार्यहरु पर्दछन । आफनो महाशाखाबाट सम्पादन हुने कार्यहरु योजनाबद्ध, व्यवस्थित र समन्वयात्मक तरिकाले सम्पादन गरी गुणस्तरिय प्रतिफल प्राप्त गर्नु महाशाखाको मुल लक्ष्य रहन्छ । यस महाशाखा अन्तर्गतका कार्यहरु तल प्रस्तुत गरिएको छ ।

जनस्वास्थ्य सेवासँग सम्वन्धित कार्यहरुः

 • प्रादेशिक स्वास्थ्य सेवा ऐन, कानून, मापदण्ड, नीति बनाइ लागु गर्ने ।
 • स्वास्थ्य सेवा सम्वन्धी प्रादेशिक अल्पकालिन तथा दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गर्ने ।
 • खोप, पोषण, नवशिशु तथा बालरोगको एकीकृत व्यवस्थापन, सुरक्षित मातृत्व, परिवार नियोजन, गाउँघर क्लिनिक, म.स्वा.स्वं.से., स्वास्थ्य प्रबर्द्धन जस्ता जनस्वास्थ्य सेवासम्बन्धी प्रदेशस्तरीय नीति, रणनीति, योजना, वार्षिक बजेट, निर्देशिका, प्रोटोकल आदि तयार गर्ने ।
 • खोप, पोषण, नवशिशु तथा बालरोगको एकीकृत व्यवस्थापन, परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्व, गाउँघर क्लिनिक, म.स्वा.स्वं.से., स्वास्थ्य प्रबर्द्धन जस्ता जनस्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने ।
 • प्रदेशस्तरीय आवधिक तथा बार्षिक आयोजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने ।
 • राष्ट्रिय नीति तथा रणनीति अनुसार स्वास्थ्य सम्वन्धी कार्यक्रमहरु प्रदेश तथा स्थानीयस्तरमा कार्यान्वयन गर्न सहजिकरण गर्ने ।
 • राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम प्रदेशस्तरमा स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सम्वन्धी नीति, नियम, निर्देशिका, मापदण्ड तथा प्रोटोकलहरु निर्माण गर्ने । एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन गर्ने ।
 • राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम स्वास्थ्य प्रवर्द्धन सम्वन्धी प्रादेशिक नीति, रणनीति, निर्देशिका, मापदण्ड प्रोटोकलहरु तयार गर्ने । प्रदेशस्तरमा आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सेवाको प्रबर्द्धनात्मक, प्रतिकारात्मक सेवाको व्यवस्थापन ।
 • स्वास्थ्य शिक्षा सामाग्री विकास तथा वितरण सम्वन्धी प्रादेशिक नीति, रणनीति, निर्देशिका, मापदण्ड प्रोटोकलहरु तयार गर्ने ।
 • प्रादेशिक मापदण्ड बमोजिम तालिम तथा तालिम सञ्चालन गर्ने निकायहरुको प्रत्यायन तथा नियमन सम्वन्धी कार्यहरु एवं गुणस्तर निर्धारण सम्वन्धी कार्यहरु गर्ने ।
 • पोषण सम्वन्धी प्रादेशि नीति तथा कानून निर्माणमा सहयोग गर्ने, गुणस्तर मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने ।
 • खोपबाट रोकथाम गर्न सकिने रोगहरूको खोजपड्ताल तथा निगरानी (Vaccine Preventable Disease Surveillance) गर्ने ।
 • जनसंख्या व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने ।
 • सूर्ति, मदिरा र लागूपदार्थजन्य वस्तुको मापदण्ड, नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने ।
 • व्यवहार परिवर्तन सञ्चार सम्वन्धि प्रादेशिक नीति रणनीति, मार्गदर्शन निर्माण तथा कार्यान्वयन
  गर्ने ।
 • नसर्ने रोगको वृद्धिदर घटाउनमा लागि स्वस्थकर आहारविहार, तनावबाट मुक्ति तथा स्वस्थकर जीवनशैली  अपनाउन प्रेरित गर्ने कार्यक्रमहरुको निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने ।
 • Health Promoting Home, Village, School & Working Place, Food Hygiene, water quality  सम्बन्धी नीति रणनीति, मार्गदर्शन तथा कार्यक्रम निर्माण, कार्यान्वयन तथा नियमन गर्ने ।
 • वतावरणीय तथा व्यवसायजन्य स्वास्थ्य (Occupational health) सम्बन्धी नीति रणनीति, मार्गदर्शन तथा कार्यक्रम निर्माण, कार्यान्वयन तथा नियमन गर्ने ।
 • प्रदेश स्तरको स्वास्थ्य सम्बन्धी तालिमको नीति निर्देशिका निर्माण गर्ने ।
 • प्रदेश स्तरमा तालीमको आवश्यकता पहिचान गर्ने र तालिम पाठ्‍यक्रमको विकास गर्ने तथा तालिम संचालन, अनुगमन तथा मुल्याङ्कन गर्ने ।
 • जनस्वस्थ्य कार्यक्रमको विस्तार र गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि स्वास्थ्य संस्था र जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।
 • स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्ने ।
 • अनुगमन, मुल्याकंन तथा नियमन गर्ने ।
 • स्थानिय निकायहरुसँग समन्वय गर्ने ।
 • स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा तालिम कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्ने ।
 • औषधी व्यवस्थासम्बन्धी विद्यमान नीति र मापदण्डअनुरूप गुणस्तर मापन र नियमन गर्ने ।
 • आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सेवासम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने ।
 • इपिडिमियोलोजी तथा महामारी नियन्त्रणसम्बन्धी प्रादेशिक नीति, रणनीति, निर्देशिका, प्रोटोकल आदि तयार गर्ने ।
 • जेसी सम्वन्धी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
 • जेसीको सम्पर्क शाखाको रुपमा काम गर्ने ।
 • जनस्वास्थ्य सेवासंग सम्वन्धीत अन्य कार्यहरु गर्ने ।