प्रदेश सरकार

     सामाजिक विकास मन्त्रालय

    गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल

गण्डकी प्रदेशको कोरोना भाइरस (COVID-19) सम्वन्धी प्रत्यक्ष जानकारी

गण्डकी प्रदेशको P.C.R (पि.सि.आर) परिक्षण विवरण

 • संकलित नमुना १२४७६५
 • संक्रमण नदेखिएको १०९५४१
 • संक्रमण देखिएको १५२२४
 • निको भएको १४५६८
 • मृत्यु भएको १९९
 • नतिजा आउन बाँकी
   

महाशाखा / शाखा


 • युवासम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन,
 •  युवा , वैज्ञानिक प्रोत्साहन
 • खेलकूद सम्वन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन तथा मापदण्ड निर्धारण, कार्यान्वयन र नियमन,
 • खेलकूद तथा खेलकूद पूर्वाधारको विकास र प्रवर्द्धन
 •  खेलकूद प्रशासन र संघसंस्थाको समन्वय र नियमन
 • राष्ट्रिय र प्रादेशिक खेलकुद प्रतियोगिता तथा कार्यक्रम आयोजना र सहभागिता
 • खेलकुद पूर्वाधारहरुको विवरण सङ्कलन गर्ने
 • युवा तथा खेलकुदसंग सम्वन्धीत अन्य कार्यहरु गर्ने ।

2 years ago