प्रदेश सरकार

     सामाजिक विकास मन्त्रालय

    गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल

गण्डकी प्रदेशको कोरोना भाइरस (COVID-19) सम्वन्धी प्रत्यक्ष जानकारी

गण्डकी प्रदेशको P.C.R (पि.सि.आर) परिक्षण विवरण

 • संकलित नमुना १२४७६५
 • संक्रमण नदेखिएको १०९५४१
 • संक्रमण देखिएको १५२२४
 • निको भएको १४५६८
 • मृत्यु भएको १९९
 • नतिजा आउन बाँकी
   

महाशाखा / शाखा


यस महाशाखाबाट सम्पादन गरिने मुख्य मुख्य कार्यहरुमा चिकित्सा सेवा, औषधीजन्य व्यवस्थापन, आयुर्वेद तथा बैकल्पिक चिकित्सा, रोग नियन्त्रण तथा अनुसन्धान एवं इपिडिमियोलोजी तथा महामारी नियन्त्रण कार्यहरु पर्दछन । महाशाखाबाट सम्पादन हुने कार्यहरु योजनाबद्ध, व्यवस्थित र समन्वयात्मक तरिकाले सम्पादन गरी गुणस्तरिय प्रतिफल प्राप्त गर्नु महाशाखाको मुल लक्ष्य रहनेछ । यस महाशाखा अन्तर्गतका कार्यहरु तल प्रस्तुत गरिएको छ ।

चिकित्सा सेवासँग सम्वन्धित कार्यहरुः

 • सरकारी अस्पताल, नीजि स्वास्थ्य संस्था, मेडिकल कलेज, प्रयोगशाला सेवा, रेडियोलोजी, इमेजिङ सेवा लगायतका सेवाहरु सम्वन्धी नीति, रणनीति, मापदण्ड निर्धारण तथा कार्यान्वयनको अनुगमन र मुल्याकंन गर्ने ।
 • राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक मापदण्ड अनुरुप नीजि अस्पताल, निदान केन्द्र, उपचार केन्द्र र अन्य स्वास्थ्य संस्था तथा प्रयोगशालाको दर्ता, सञ्चालन अनुमति, नविकरण र नियमन गर्ने ।
 • स्वास्थ्य स्वा सम्वन्धी प्रदेश स्तरीय प्राज्ञिक, व्यवासायिक र पेशागत सघंसस्थाको दर्ता, सञ्चालन अनुमति र नियमन गर्ने ।
 • स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्वन्धी मापदण्ड निर्धारण, कार्यान्वयन र नियमन
  गर्ने ।
 • स्वास्थ्य निर्देशनालय, आपूर्ति केन्द्र, तालिम केन्द्र, रिफरेन्स ल्याव, सरकारी तथा नीजि अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थाहरुको अनुगमन, मुल्याकंन र नियमन गर्ने ।
 • सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम (विपन्न नागरिक उपचार कोष, लक्षित वर्गलाई तोकिएका अस्पतालबाट प्रदान गरिने निशुल्क सेवा, कडा रोग सम्वन्धी कार्यक्रम, एकद्बार संकट व्यवस्थापन केन्द्र) प्रभावकारी सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि समन्वय, अनुगमन र मुल्याकंन गर्ने ।
 • प्रदेशस्तरमा आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सेवाको उपचारात्मक, पुनर्स्थापनात्मक तथा प्रशासक स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापन गर्ने ।
 • राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरुसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने ।
 • स्वास्थ्य सम्वन्धी विषयहरुमा अन्तरप्रदेश र निकायगत सहकार्य र समन्वय गर्ने ।
 • राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक मापदण्ड अनुरुप स्वास्थ्य सेवा सम्वन्धी भौतिक पूर्वाधार विकास तथा व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने ।
 • चिकित्सा सेवासँग सम्वन्धित अन्य कार्यहरु गर्ने ।

औषधीजन्य व्यवस्थापन सम्वन्धित कार्यहरुः

 • संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी प्रदेश र स्थानिय तहमा भएका स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक ‍औषधीको वार्षिक प्रक्षेपण, खरीद तथा व्यवस्थापन गर्ने ।
 • औषधी निगरानी (Pharmacovigilance), औषधिको उचित प्रयोग र सूक्ष्मजीव निरोधक प्रतिरोध (Antimicrobial Resistance) न्यूनीकरणका लागि अनुगमन, नियमन र विभिन्न सचेतनामूलक कार्यकमहरू गर्ने गराउने ।
 • राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम औषधीजन्य तथा स्वास्थ्य प्रविधि सम्बन्धी सामग्रीको उत्पादन तथा संचय, अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धारण, अन्तिम बिसर्जन, गुणस्तर तथा मापदण्ड निर्धारण र त्यस्ता सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगको दर्ता, सञ्चालन, अनुमति र नियमन गर्ने ।
 • औषधी व्यवस्थापनका लागि सूचना प्रणाली व्यवस्थापन गर्ने ।
 • औषधिजन्य व्यवस्थापनका अन्य कार्यहरु गर्ने ।

आयुर्वेद तथा बैकल्पिक चिकित्सा सम्वन्धित कार्यहरुः

 • आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सेवासम्बन्धी प्रदेशस्तरीय प्राज्ञिक, व्यवसायिक र पेशागत सङ्घसंस्थाहरुको दर्ता, सञ्चालन अनुमति र नियमन गर्ने ।
 • राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा अस्पताल, पञ्चकर्म सेन्टर, नर्सिङ होम, उपचार केन्द्र, हेल्थ क्लब, स्पा आदिको  दर्ता, सञ्चालन अनुमति र नियमन गर्ने ।
 • प्रदेशस्तरमा उपलब्ध जडिबुटीहरुको पहिचान, संरक्षण, सम्बर्द्धन, प्रशोधन, आयआर्जन सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने/गराउने ।
 • नसर्ने रोग नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि योगा तथा जीवन शैलिव्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने/गराउने ।
 • आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सासंग सम्वन्धीत अन्य कार्यहरु गर्ने ।

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण सम्वन्धित कार्यहरुः

(क) रोग नियन्त्रण तथा अनुसन्धान

 • कीटजन्य रोगहरू, क्षयरोग, कुष्ठरोग, एच्.आई.भी. एड्स तथा यौनजन्य रोगहरू र पशुपङ्क्षीजन्य रोगहरुको रोकथाम, नियन्त्रण, निवारणका लागि वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्ने ।
 • रोग नियन्त्रण तथा निवारणका कार्यक्रम र क्रियाकलापहरूको समन्वय, अनुगमन, सुपरिवेक्षण र मूल्याङ्कन गर्ने ।
 • स्वास्थ्य सम्बन्धी अनुसन्धान, सर्भे, सर्भिलेन्स, अन्वेषण गर्ने गराउने ।
 • रोग नियन्त्रण तथा निवारणका कार्यक्रमको विस्तार र गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि स्वास्थ्य संस्था र जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।
 • औषधी व्यवस्था शाखामार्फत् आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य संस्थाहरूमा ASV (Anti Snake Venom) र ARV (Anti Rabies Vaccine) लगायत अन्य औषधी, उपकरण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने।
 • रोग नियन्त्रण तथा निवारणमा सम्बद्ध राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय तथा सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरी स्रोत परिचालन तथा अनुगमन गर्ने ।
 • रोग नियन्त्रण, निवारण र उन्मूलनको अभियानमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने ।
 • संघ तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी महामारीजन्य रोगहरूको निगरानी (Surveillance) गर्ने ।
 • रोग नियन्त्रण तथा अनुसन्धानसग सम्वन्धीत अन्य कार्यहरु गर्ने ।

(ख) इपिडिमियोलोजी तथा महामारी नियन्त्रणः

 • संघ तथा स्थानीय तह सँग समन्वय तथा सहकार्य गरी इपिडिमियोलोजी तथा महामारी व्यवस्थापन गर्ने ।
 • प्रादेशिक स्वास्थ्य आपतकालीय कार्यसञ्चालन केन्द्रलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सङ्घसँग समन्वय गरी आवश्यक बजेट, जनशक्ति, प्रविधि, सूचना प्रणाली, औषधी तथा अन्य सामग्रीको बफर स्टक आदिको व्यवस्था गर्ने ।
 • महामारीजन्य रोग नियन्त्रणका लागि द्रुत प्रतिकार्य टोली परिचालन गरी व्यवस्थापन गर्ने।
 • महामारी नियन्त्रण र प्राकृतिक प्रकोप पूर्वतयारी तथा व्यवस्थापन गतिविधिको अनुगमन, सुपरिवेक्षण गर्ने । 
 • प्राकृतिक प्रकोपपश्चात् विस्थापित समुदायमा रोग फैलिन नदिन स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरी प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक र पुनर्स्थापनात्मक सेवा प्रवाहका लागि व्यवस्था गर्ने/गराउने
 • प्रादेशिक कन्टिन्जेन्सी योजना तयारी गर्ने र प्रत्येक स्थानीय तहमा कन्टिन्जेन्सी योजना तयारीका लागि सहजीकरण गर्ने ।
 • इपिडिमियोलजी तथा रोग नियन्त्रणसंग सम्वन्धित अन्य कार्यहरु गर्ने ।
 • नर्सिङ सेवा व्यवस्थापन गर्ने ।

1 year ago