प्रदेश सरकार

     सामाजिक विकास मन्त्रालय

    गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल

गण्डकी प्रदेशको कोरोना भाइरस (COVID-19) सम्वन्धी प्रत्यक्ष जानकारी

गण्डकी प्रदेशको P.C.R (पि.सि.आर) परिक्षण विवरण

 • संकलित नमुना १२४७६५
 • संक्रमण नदेखिएको १०९५४१
 • संक्रमण देखिएको १५२२४
 • निको भएको १४५६८
 • मृत्यु भएको १९९
 • नतिजा आउन बाँकी
   

महाशाखा / शाखा


 • शैक्षिक परामर्श सेवाको मापदण्ड निर्धारण, अनुमति तथा नियमन
 • विशेष शिक्षा सम्बन्धी नीति,नियम र योजना तयारी र कार्यान्वयन,
 • अनौपचारिक शिक्षा नीति योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन,
 • प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रम सम्वन्धी कार्य गर्ने ,
 • खुला शिक्षा तथा वैकल्पिक विद्यालय सम्वन्धी कार्य,
 • साक्षरता र निरन्तर शिक्षासंग सम्वन्धीत अन्य कार्यहरु गर्ने ।

2 years ago