प्रदेश सरकार

     सामाजिक विकास मन्त्रालय

    गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल

गण्डकी प्रदेशको कोरोना भाइरस (COVID-19) सम्वन्धी प्रत्यक्ष जानकारी

गण्डकी प्रदेशको P.C.R (पि.सि.आर) परिक्षण विवरण

  • संकलित नमुना १२४७६५
  • संक्रमण नदेखिएको १०९५४१
  • संक्रमण देखिएको १५२२४
  • निको भएको १४५६८
  • मृत्यु भएको १९९
  • नतिजा आउन बाँकी
   

सम्पर्क ठेगाना

सामाजिक विकास मन्त्रालय

गण्डकी प्रदेश,पोखरा, नेपाल
फोन : ०६१-४६७६७२ ,४६७९१४
फ्याक्स : ०६१-४६७९१४
इमेल : ministrysocialdevpkr@gmail.com
वेबसाईट : www.mosd.gandaki.gov.np