प्रदेश सरकार

     सामाजिक विकास मन्त्रालय

    गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल

गण्डकी प्रदेशको कोरोना भाइरस (COVID-19) सम्वन्धी प्रत्यक्ष जानकारी

गण्डकी प्रदेशको P.C.R (पि.सि.आर) परिक्षण विवरण

 • संकलित नमुना १२४७६५
 • संक्रमण नदेखिएको १०९५४१
 • संक्रमण देखिएको १५२२४
 • निको भएको १४५६८
 • मृत्यु भएको १९९
 • नतिजा आउन बाँकी
   

महाशाखा / शाखा


 • मन्त्रालयको साधारण बजेट तयार गर्ने,
 • मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुलाई प्रदान गरिने अख्तियारी पत्र तयार गर्ने र खर्च सम्बन्धी नर्म्सको व्यवस्थापन गर्ने,
 • साधारण तथा विकास वजेट निकासा सम्वन्धी कार्य नियमानुसार गर्ने,
 • प्रशासन शाखाको सहयोग लिइ कर्मचारीको तलवी प्रतिवेदन पारित गरी तलब भत्ता उपलब्ध गराउने,
 • खर्चको श्रेश्ता राखि लेखापरीक्षण , बेरुजु फर्छ्यौट /सम्परीक्षण गर्ने गराउने,
 • विनियोजित वजेटको अधिनमा रहि अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृतीमा खर्च गर्ने,
 • भए गरेका खर्चको अभिलेखिकरण गर्ने,
 • आर्थिक प्रशासन शाखासंग सम्वन्धीत अन्य कार्यहरु गर्ने ।

2 years ago