प्रदेश सरकार

     सामाजिक विकास मन्त्रालय

    गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल

गण्डकी प्रदेशको कोरोना भाइरस (COVID-19) सम्वन्धी प्रत्यक्ष जानकारी

गण्डकी प्रदेशको P.C.R (पि.सि.आर) परिक्षण विवरण

 • संकलित नमुना १२४७६५
 • संक्रमण नदेखिएको १०९५४१
 • संक्रमण देखिएको १५२२४
 • निको भएको १४५६८
 • मृत्यु भएको १९९
 • नतिजा आउन बाँकी
   

महाशाखा / शाखा


 • मन्त्रालय अन्तर्गतका सेवा समूहका कर्मचारीहरुको नियुक्ति, पदस्थापन,सरुवा, बढुवा, राजीनामा अवकाश आदिसँग सम्बन्धित कार्य गर्ने,
 • रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने,
 • कर्मचारीहरुको प्रोत्साहन पुरस्कारको सिफारिस गर्ने,
 • कर्मचारीहरुको कार्य विवरण तयार गर्ने,
 • कर्मचारीहरुको क्षमता विकासका लागि कार्यक्रम पहिचान गरी  कार्यान्वयन गर्ने,
 • कर्मचारीहरुको अभिलेख राख्ने,
 • मन्त्रालयको वेभसाइट व्यवस्थापन गर्ने,
 • मन्त्रालयका महाशाखाहरुबाट प्राप्त योजना,कार्यक्रम र प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्ने गराउने,
 • मन्त्रालयवाट प्रकाशन हुने वुलेटिन र समाचारपत्रको प्रकाशनको व्यवस्था मिलाउने,
 • जनसम्पर्क,सोधपुछ, दर्ता चलानी कार्यहरु व्यवस्थित तवरबाट सम्पन्न गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने,
 • सवारी साधनको परिचालन, विजुली,धारा, टेलिफोन, विद्धुतिय उपकरण, फर्निचरको आपूर्ति तथा मर्मत संभार ,
 • मन्त्रालयका सामानको खर्च, मर्मत, लिलाम र मिनाहा सम्बन्धि कार्य गर्ने,
 • भण्डार तथा सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने,
 • सूचना प्रविधि सम्वन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्दै लैजाने,
 • कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन र रेकर्ड सम्वन्धी कार्य,
 • माननीय मन्त्रीज्युको सचिवालय सम्वन्धी कार्य,
 • प्रशासन तथा योजना शाखा सम्वन्धि अन्य कार्य गर्ने ।

2 years ago