प्रदेश सरकार

     सामाजिक विकास मन्त्रालय

    गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल

गण्डकी प्रदेशको, कोरोना भाइरस (COVID-19) सम्वन्धी प्रत्यक्ष जानकारी ! Update !!

   

प्रेस विज्ञप्ति

गण्डकी विश्वविद्यालयको कुलपति छनौटको लागि रोष्टरमा समावेश गर्ने सम्वन्धी सूचना