प्रदेश सरकार

     सामाजिक विकास मन्त्रालय

    गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल

गण्डकी प्रदेशको, कोरोना भाइरस (COVID-19) सम्वन्धी प्रत्यक्ष जानकारी ! Update !!

   

महाशाखा / शाखा


  • शैक्षिक परामर्श सेवाको मापदण्ड निर्धारण, अनुमति तथा नियमन
  • विशेष शिक्षा सम्बन्धी नीति,नियम र योजना तयारी र कार्यान्वयन,
  • अनौपचारिक शिक्षा नीति योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन,
  • प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रम सम्वन्धी कार्य गर्ने ,
  • खुला शिक्षा तथा वैकल्पिक विद्यालय सम्वन्धी कार्य,
  • साक्षरता र निरन्तर शिक्षासंग सम्वन्धीत अन्य कार्यहरु गर्ने ।

2 years ago