प्रदेश सरकार
     सामाजिक विकास मन्त्रालय
    गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल

   

महाशाखा / शाखा


  • प्रदेशस्तरको विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा सम्वन्धी नीति, कानुन तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन
  • प्रदेशस्तरमा विद्यालय तहको शिक्षकको सेवा शर्त, योग्यता, क्षमता र शिक्षक व्यवस्थापनको मापदण्ड निर्धारण र नियमन
  • आधारभूत तथा माध्यामिक तहको शिक्षा सम्बन्धी नीति नियम,निर्देशनको व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने,
  • मन्त्रालय , विश्वविद्यालय र महाविद्यालयको सम्पर्क माध्यमका रुपमा काम गर्ने,
  • विभिन्न तहको परीक्षाको व्यवस्थापन,विश्लेषण र समन्वय गर्ने गराउने
  • शिक्षक तालिम कार्यक्रमको नीति नियम तयारी र कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउने,
  • उच्च शिक्षासंग सम्वन्धीत अन्य कार्यहरु गर्ने ।

1 year ago


माननीय मन्त्री

नरदेवी पुन मगर
थप जानकारी

सचिव

डिल्लीराम शर्मा
थप जानकारी


प्रवक्ता

तेजप्रसाद काफ्ले
उप-सचिव (दशौं तह)
९८५६०३५३३३
tejprasadkaphle@gmail.com


सूचना अधिकारी

शुशिला आचार्य
महिला विकास अधिकृत (आठौं तह)
९८४७१६४७०३
acharyashushila@gmail.com