प्रदेश सरकार

     सामाजिक विकास मन्त्रालय

    गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल

गण्डकी प्रदेशको कोरोना भाइरस (COVID-19) सम्वन्धी प्रत्यक्ष जानकारी

गण्डकी प्रदेशको P.C.R (पि.सि.आर) परिक्षण विवरण

 • संकलित नमुना ६२३५६
 • संक्रमण नदेखिएको ५८९१८
 • संक्रमण देखिएको ३४३८
 • सक्रिय संक्रमित १३३०
 • निको भएको २०७६
 • मृत्यु भएको ३२
 • नतिजा आउन बाँकी
   

महाशाखा / शाखा


 • प्रदेशस्तरको मानव संसाधनको आवश्यकता प्रक्षेपण तथा शैक्षिक योजना निर्माण र कार्यान्वयन
 • प्रदेशस्तरमा प्राज्ञिक अनुसन्धान तथा शैक्षिक तथ्याङ्क व्यवस्थापन
 • राष्ट्रिय प्रारम्भिक शिक्षा पढाइ कार्यक्रम सञ्चालनमा सहयोग गर्ने,
 • संघ,प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने शैक्षिक कार्यक्रम वीच समन्वय गर्ने,
 • शैक्षिक विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने/गराउने,
 • निरीक्षण,अनुगमन साधन र सूचक तयार गर्ने,
 • शैक्षिक योजना र कार्यक्रमको अनुगमन मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरी प्राप्त पृष्ठपोषण अनुसार सुधार गर्ने,
 • प्रदेशभित्रका विद्यालय/महाविद्यालयहरुको नक्सांकन गर्ने
 •  शैक्षिक योजना, कार्यक्रम, रणनीति तयार गर्ने,
 • शिक्षाको  विकासका लागि वार्षिक कार्यक्रमहरु तयार गर्ने ,
 • प्रस्तावित योजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेटको प्रारुप तयार गर्ने,
 • शिक्षा तर्फको चौमासिक, वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने,
 • प्रदेश योजना आयोगसँग सम्बन्धित कार्यहरु गर्ने,
 • शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अध्ययन, तुलना र विश्लेषण गर्ने,
 • शैक्षिक योजनाहरुको विश्लेषण तर्जुमा,कार्यान्वयन र विश्लेषण,
 • शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रमको नीतिगत अध्ययन अनुसन्धान गर्ने,
 • शिक्षामा भौतिक सुधार कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्ने ,
 • विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजिकरण सम्वन्धी कार्य,
 • शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने उपायहरु खेजि गरी सुझाव दिने,
 • शैक्षिक योजना र अनुगमन मूल्याङ्कन सम्वन्धि अन्य कार्यहरु गर्ने ।

2 years ago