प्रदेश सरकार शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल
२०७९ असार १७ गते शुक्रबार

शैक्षिक योजना तथा अनुसन्धान महाशाखा

शैक्षिक योजना तथ्याङ्क तथा अनुसन्धान शाखा

पछिल्लो अपडेट: २०७५ असार २५ गते सोमबार

 • प्रदेशस्तरको मानव संसाधनको आवश्यकता प्रक्षेपण तथा शैक्षिक योजना निर्माण र कार्यान्वयन
 • प्रदेशस्तरमा प्राज्ञिक अनुसन्धान तथा शैक्षिक तथ्याङ्क व्यवस्थापन
 • राष्ट्रिय प्रारम्भिक शिक्षा पढाइ कार्यक्रम सञ्चालनमा सहयोग गर्ने,
 • संघ,प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने शैक्षिक कार्यक्रम वीच समन्वय गर्ने,
 • शैक्षिक विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने/गराउने,
 • निरीक्षण,अनुगमन साधन र सूचक तयार गर्ने,
 • शैक्षिक योजना र कार्यक्रमको अनुगमन मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरी प्राप्त पृष्ठपोषण अनुसार सुधार गर्ने,
 • प्रदेशभित्रका विद्यालय/महाविद्यालयहरुको नक्सांकन गर्ने
 •  शैक्षिक योजना, कार्यक्रम, रणनीति तयार गर्ने,
 • शिक्षाको  विकासका लागि वार्षिक कार्यक्रमहरु तयार गर्ने ,
 • प्रस्तावित योजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेटको प्रारुप तयार गर्ने,
 • शिक्षा तर्फको चौमासिक, वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने,
 • प्रदेश योजना आयोगसँग सम्बन्धित कार्यहरु गर्ने,
 • शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अध्ययन, तुलना र विश्लेषण गर्ने,
 • शैक्षिक योजनाहरुको विश्लेषण तर्जुमा,कार्यान्वयन र विश्लेषण,
 • शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रमको नीतिगत अध्ययन अनुसन्धान गर्ने,
 • शिक्षामा भौतिक सुधार कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्ने ,
 • विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजिकरण सम्वन्धी कार्य,
 • शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने उपायहरु खेजि गरी सुझाव दिने,
 • शैक्षिक योजना र अनुगमन मूल्याङ्कन सम्वन्धि अन्य कार्यहरु गर्ने ।