प्रदेश सरकार शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल
२०७८ माघ ४ गते मंगलबार

COVID-19

COVID-19 P.C.R परिक्षणको उल्लेखित मिती सम्मको पछिल्लो तथ्यांक

पछिल्लो अपडेट: २०७८ माघ ४ गते मंगलबार

क्र. सं मिति कुल परीक्षण संक्रमण देखिएको निको भएको मृत्यु भएको सक्रिय संक्रमित
२०७८/१०/०४ ३६०८५१ ९००२९ ८७०९१ १४२८ १५१०
२०७८/१०/०३ ३६०८५१ ९००२९ ८७०९१ १४२८ १५१०
२०७८/१०/०२ ३६००१४ ८९६५१ ८७०६९ १४२८ ११५४
२०७८/१०/०१ ३५९५०१ ८९४३८ ८७०५३ १४२८ ९५७
२०७८/०९/३० ३५९०६९ ८९२३२ ८७०४० १४२८ ७६४
२०७८/०९/२९ ३५८६४७ ८९०४६ ८७०२२ १४२८ ५९६
२०७८/०९/२८ ३५८२८८ ८८८८१ ८७००३ १४२८ ४५०
२०७८/०९/२७ ३५७९८२ ८८७६० ८६९७६ १४२८ ३५६
२०७८/०९/२६ ३५७६१८ ८८६४६ ८६९६० १४२७ २५९
१० २०७८/०९/२५ ३५७१६४ ८८५३८ ८६९३९ १४२७ १७२
११ २०७८/०९/२४ ३५७१६४ ८८५३८ ८६९३९ १४२७ १७२
१२ २०७८/०९/२३ ३५७१६४ ८८५३८ ८६९३९ १४२७ १७२
१३ २०७८/०९/२२ ३५७०१९ ८८५२२ ८६९२६ १४२७ १६९
१४ २०७८/०९/२१ ३५६८१२ ८८५०० ८६९१९ १४२७ १५४
१५ २०७८/०९/२० ३५६६९५ ८८४८४ ८६९१३ १४२७ १४४
१६ २०७८/०९/१९ ३५६५७९ ८८४७१ ८६९०५ १४२७ १३९
१७ २०७८/०९/१८ ३५६४०८ ८८४५२ ८६८९३ १४२७ १३२
१८ २०७८/०९/१७ ३५६२१७ ८८४३३ ८६८८३ १४२६ १२४
१९ २०७८/०९/१६ ३५६२१७ ८८४३३ ८६८८३ १४२६ १२४
२० २०७८/०९/१५ ३५५९८० ८८४०६ ८६८६८ १४२६ ११२
२१ २०७८/०९/१४ ३५५९८० ८८४०६ ८६८६८ १४२६ ११२
२२ २०७८/०९/१३ ३५५८९३ ३५५८९३ ८६८४२ १४२६ २६७६२५
२३ २०७८/०९/१२ ३५५७५४ ८८३७६ ८६८२७ १४२६ १२३
२४ २०७८/०९/११ ३५५६०६ ८८३६३ ८६८११ १४२६ १२६
२५ २०७८/०९/१० ३५५३८८ ८८३४० ८६७७३ १४२५ १४२
२६ २०७८/०९/०९ ३५५३८८ ८८३४० ८६७७३ १४२५ १४२
२७ २०७८/०९/०८ ३५५२९९ ८८३३३ ८६७५६ १४२५ १५२
२८ २०७८/०९/०७ ३५५१५० ८८३२२ ८६७३४ १४२५ १६३
२९ २०७८/०९/०६ ३५५००४ ८८३०६ ८६७१७ १४२५ १६४
३० २०७८/०९/०५ ३५४८४० ८८२८३ ८६७०९ १४२५ १४९
क्र. सं मिति संकलित नमुना संक्रमण देखिएको निको भएको मृत्यु भएको सक्रिय संक्रमित