प्रदेश सरकार शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल
२०७९ असार १७ गते शुक्रबार

COVID-19

COVID-19 P.C.R परिक्षणको उल्लेखित मिती सम्मको पछिल्लो तथ्यांक

पछिल्लो अपडेट: २०७९ जेठ १० गते मंगलबार

क्र. सं मिति कुल परीक्षण संक्रमण देखिएको निको भएको मृत्यु भएको सक्रिय संक्रमित
२०७९/०२/१० ३९१४८४ १०२०१६ १००५५० १४६६
२०७९/०२/०९ ३९१४८४ १०२०१६ १००५५० १४६६
२०७९/०२/०४ ३९१४१० १०२०१६ १००५४६ १४६६
२०७९/०२/०३ ३९१४१० १०२०१६ १००५४६ १४६६
२०७९/०२/०२ ३९१४१० १०२०१६ १००५४६ १४६६
२०७९/०२/०१ ३९१४१० १०२०१६ १००५४६ १४६६
२०७९/०१/३१ ३९१४१० १०२०१६ १००५४६ १४६६
२०७९/०१/३० ३९१४१० १०२०१६ १००५४६ १४६६
२०७९/०१/२९ ३९१४१० १०२०१६ १००५४६ १४६६
१० २०७९/०१/२८ ३९१४१० १०२०१६ १००५४६ १४६६
११ २०७९/०१/२७ ३९१४१० १०२०१६ १००५४६ १४६६
१२ २०७९/०१/२६ ३९१३९७ १०२०१६ १००५४६ १४६६
१३ २०७९/०१/२५ ३९१३६४ १०२०१६ १००५४५ १४६६
१४ २०७९/०१/२४ ३९१३२२ १०२०१४ १००५४५ १४६६
१५ २०७९/०१/२३ ३९१३२२ १०२०१४ १००५४५ १४६६
१६ २०७९/०१/२२ ३९१२९३ १०२०१२ १००५४४ १४६६
१७ २०७९/०१/२१ ३९१२४५ १०२०१२ १००५४२ १४६६
१८ २०७९/०१/२० ३९११२८ १०२०११ १००५३७ १४६६
१९ २०७९/०१/१९ ३९११२८ १०२०११ १००५३७ १४६६
२० २०७९/०१/१८ ३९११२८ १०२०११ १००५३७ १४६६
२१ २०७९/०१/१७ ३९११२८ १०२०११ १००५३७ १४६६
२२ २०७९/०१/१६ ३९११२८ १०२०११ १००५३७ १४६६
२३ २०७९/०१/१५ ३९११२८ १०२०११ १००५३७ १४६६
२४ २०७९/०१/१४ ३९१०९९ १०२०१० १००५३७ १४६६
२५ २०७९/०१/१३ ३९१०७३ १०२०१० १००५३७ १४६६
२६ २०७९/०१/१२ ३९१०५२ १०२००८ १००५३६ १४६६
२७ २०७९/०१/११ ३९०९६६ १०२००३ १००५३४ १४६६
२८ २०७९/०१/१० ३९०९६६ १०२००३ १००५३४ १४६६
२९ २०७९/०१/०९ ३९०९६६ १०२००३ १००५३४ १४६६
३० २०७९/०१/०८ ३९०९१५ १०२००३ १००५३४ १४६६
क्र. सं मिति संकलित नमुना संक्रमण देखिएको निको भएको मृत्यु भएको सक्रिय संक्रमित