प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल
२०७८ जेठ ५ गते बुधबार

COVID-19

COVID-19 P.C.R परिक्षणको उल्लेखित मिती सम्मको पछिल्लो तथ्यांक

पछिल्लो अपडेट: २०७८ जेठ ५ गते बुधबार

क्र. सं मिति कुल परीक्षण संक्रमण देखिएको निको भएको मृत्यु भएको सक्रिय संक्रमित
२०७८/०२/०५ १६७१३७ ३०००० २०३९८ ४२२ ९१८०
२०७८/०२/०४ १६७१३७ ३०००० २०३९८ ४२२ ९१८०
२०७८/०२/०३ १६३१३५ २८१८२ १९७६६ ३८३ ८०३३
२०७८/०२/०२ १६३१३५ २८१८२ १९७६६ ३८३ ८०३३
२०७८/०२/०१ १६२१७३ २७४०५ १९३३५ ३५५ ७७१५
२०७८/०१/३१ १६०८३१ २६६३३ १९०३५ ३४१ ७२५७
२०७८/०१/३० १५९०७३ २५९५३ १८६०४ ३१८ ७०३१
२०७८/०१/२९ १५८०७० २५४४७ १८४५९ ३०४ ६६८४
२०७८/०१/२८ १५६३८३ २४५०६ १८१८५ २८८ ६०३३
१० २०७८/०१/२७ १५५२२७ २३८८२ १८०७३ २७५ ५५३४
११ २०७८/०१/२६ १५४०९४ २३२२९ १७७६५ २६३ ५२०१
१२ २०७८/०१/२५ १५२३९७ २२५३० १७५५१ २५१ ४७२८
१३ २०७८/०१/२४ १४९५५७ २०८६० १७३०२ २४१ ३३१७
१४ २०७८/०१/२३ १४९५५७ २०८६० १७३०२ २४१ ३३१७
१५ २०७८/०१/२२ १४६४१७ १९४२४ १७००९ २३२ २१८३
१६ २०७८/०१/२१ १४६४१७ १९४२४ १७००९ २३२ २१८३
१७ २०७८/०१/२० १४६४१७ १९४२४ १७००९ २३२ २१८३
१८ २०७८/०१/१९ १४५६७९ १९२२१ १६९४६ २३२ २०४३
१९ २०७८/०१/१८ १४३८७१ १८३७१ १६८१० २२१ १३४०
२० २०७८/०१/१७ १४३८७१ १८३७१ १६८१० २२१ १३४०
२१ २०७८/०१/१६ १४३४२९ १८२५९ १६७५१ २१९ १२८९
२२ २०७८/०१/१५ १४३४२९ १८२५९ १६७५१ २१९ १२८९
२३ २०७८/०१/१४ १४२०७६ १७८३८ १६६८६ २१५ ९३७
२४ २०७७/१०/०७ १२४७६५ १५२२४ १४५६८ १९९ ४५७
२५ २०७७/१०/०६ १२४७६५ १५२२४ १४५६८ १९९ ४५७
२६ २०७७/१०/०५ १२४३१२ १५१६४ १४४२२ १९७ ५४५
२७ २०७७/१०/०४ १२४३१२ १५१६४ १४४२२ १९७ ५४५
२८ २०७७/१०/०३ १२३७३४ १५०८८ १४२९२ १९७ ५९९
२९ २०७७/१०/०२ १२३७३४ १५०८८ १४२९२ १९७ ५९९
३० २०७७/१०/०१ १२३४४५ १५०१९ १४१७८ १९६ ६४५
क्र. सं मिति संकलित नमुना संक्रमण देखिएको निको भएको मृत्यु भएको सक्रिय संक्रमित