गण्डकी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय पोखरा, कास्की, नेपाल
२०८० मंसिर १६ गते शनिबार

नागरिक बडापत्र

पछिल्लो अपडेट: २०७९ कार्तिक २८ गते सोमबार

नागरिक बडापत्र
क्र.सं. प्रदान गरिने सेवाको किसिम/विवरण सेवाग्राहीले पुर्‍याउनुपर्ने प्रकृया सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने सेवा प्रदान गर्ने गुनासो सुन्ने अधिकारी
शुल्क  समयावधि सम्बन्धित शाखा कोठा नं.
दर्ता चलानी/सोधपुछ जनसम्पर्क/स्टोर कामसँग सम्बन्धित कागजातहरु नलाग्ने प्रकृया पुगेकोमा सोहि दिन प्रशासन योजना तथा अनुगमन  शाखा 203 प्रशासन तथा योजना महाशाखा प्रमुख
श्रम तथा रोजगार सम्बन्धी कार्यक्रमहरु श्रम सम्बन्धी ऐन, नियम, निर्देशिका तथा मापदण्डमा उल्लेख भए बमोजिमका कागजातहरु नलाग्ने कार्यविधि, मापदण्ड, सूचना तथा सम्झौतामा तोकिएअनुसार श्रम तथा रोजगार शाखा २०३ प्रशासन तथा योजना महाशाखा प्रमुख
आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी आर्थिक प्रशासनसँग सम्बन्धित प्रचलित नियम र मापदण्डहरुमा तोकिएको व्यवस्था वमोजिमका कागजातहरु नलाग्ने कार्यविधि, मापदण्ड, सूचना तथा सम्झौतामा तोकिएअनुसार आर्थिक प्रशासन शाखा २०२ प्रशासन तथा योजना महाशाखा प्रमुख
ऐन नियम, कानून तथा फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धि कार्यहरु कामसँग सम्बन्धित कागजातहरु नलाग्ने नियमानुसार गर्ने/गराउने कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा प्रशासन तथा योजना महाशाखा प्रमुख
बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक  तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हक अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धन सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरु  स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअनुसार स्वीकृत भएका कार्यविधि तथा मापदण्डहरुमा तोकिए बमोजिमका कागजातहरु नलाग्ने कार्यविधि, मापदण्ड, सूचना तथा सम्झौतामा तोकिएअनुसार बालअधिकार तथा सामाजिक न्याय शाखा  सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख
लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको निःशुल्क हटलाइन सेवाहरु हिंसा पिडित जो सुकै व्यक्तिले मन्त्रालयको नि:शुल्क टोल फ्रि नं. 16606152015 मा सम्पर्क गर्ने नलाग्ने तत्काल हटलाइन सेवा कक्ष ११० सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख
अपाङ्गता सहायता कक्ष  सहयोगको आवश्‍यकता पर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले मन्त्रालयको अपाङ्गता सहायता कक्षमा सम्पर्क गरी सहयोग लिने नलाग्ने तत्काल बालअधिकार तथा सामाजिक न्याय शाखा  सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख
हिंसा पिडितहरुको लागि अल्पकालिन आश्रय सहितको सेवा जिल्ला केन्द्र  (१) हिंसा पिडित व्यक्तिको पहिचान खुल्ने कागजात सहितको निवेदन
(२) नागरिकता वा सोको लागि प्रमाण खुल्ने आवश्‍यक कागजात
(३) न्यायिक समिति/ सम्बन्धित स्थानीय तह/सामाजिक विकास कार्यालय/स्थानीय प्रहरीको सिफारिस पत्र
(४) निर्धारित ढाँचा वमोजिमको भरिएको फाराम
नलाग्ने तत्काल    लैङिगक शसक्तिकरण तथा मूलप्रवाहिकरण शाखा  सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख
मानव सेवा आश्रमहरुको पूर्वाधार तथा संस्थागत क्षमता विकास कार्यक्रमहरु  स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअनुसार स्वीकृत भएका कार्यविधि तथा मापदण्डहरुमा तोकिए बमोजिमका कागजातहरु नलाग्ने कार्यविधि, मापदण्ड, सूचना तथा सम्झौतामा तोकिएअनुसार बालअधिकार तथा सामाजिक न्याय शाखा  सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख
१० लैङ्गिक सशक्तीकरण तथा मूलप्रवाहीकरण सम्बन्धी निरोधात्मक तथा प्रवर्द्धनात्मक लगायत विभिन्न कार्यहरु   स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअनुसार स्वीकृत भएका कार्यविधि तथा मापदण्डहरुमा तोकिए बमोजिमका कागजातहरु नलाग्ने कार्यविधि, मापदण्ड, सूचना तथा सम्झौतामा तोकिएअनुसार    लैङ्गिक सशक्तीकरण तथा मूलप्रवाहीकरण शाखा  5 सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख
११ सामाजिक संस्थाहरुसँग समन्वय सहकार्य तथा परिचालन गर्ने कार्यहरु आवश्‍यकता अनुसार  नलाग्ने नियमित    लैङ्गिक सशक्तीकरण तथा मूलप्रवाहीकरण शाखा  5 सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख
१२ विभिन्न प्रकारका अनुदान जस्तै     1.सामुदायिक तथा सार्वजनिक पुस्तकालयलाई स्तरोन्नतीका लागि  अनुदान                2.एक जिल्ला एक सहिद पार्क अनुदान  स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअनुसार स्वीकृत भएका कार्यविधि तथा मापदण्डहरुमा तोकिए बमोजिमका कागजातहरु नलाग्ने कार्यविधि, मापदण्ड, सूचना तथा सम्झौतामा तोकिएअनुसार उच्च शिक्षा तथा शैक्षिक गुणस्तर शाखा 206 र १०३ उच्च शिक्षा तथा संस्कृति महाशाखा प्रमुख 
१३ विभिन्‍न प्रकारका अनुदान जस्तै प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार, भाषा संस्कृति, पुरातत्व साथै विज्ञान प्रविधि एवम प्राविधिक सेवाहरु स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअनुसार स्वीकृत भएका कार्यविधि तथा मापदण्डहरुमा तोकिए बमोजिमका कागजातहरु नलाग्ने कार्यविधि, मापदण्ड, सूचना तथा सम्झौतामा तोकिएअनुसार शैक्षिक योजना तथ्याङ्क तथा अनुसन्धान शाखा 103 र  १०१ शैक्षिक योजना तथा विज्ञान प्रविधि महाशाखा प्रमुख