प्रदेश सरकार
     सामाजिक विकास मन्त्रालय
    गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल

   

महाशाखा / शाखा


  • मन्त्रालयको साधारण बजेट तयार गर्ने,
  • मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुलाई प्रदान गरिने अख्तियारी पत्र तयार गर्ने र खर्च सम्बन्धी नर्म्सको व्यवस्थापन गर्ने,
  • साधारण तथा विकास वजेट निकासा सम्वन्धी कार्य नियमानुसार गर्ने,
  • प्रशासन शाखाको सहयोग लिइ कर्मचारीको तलवी प्रतिवेदन पारित गरी तलब भत्ता उपलब्ध गराउने,
  • खर्चको श्रेश्ता राखि लेखापरीक्षण , बेरुजु फर्छ्यौट /सम्परीक्षण गर्ने गराउने,
  • विनियोजित वजेटको अधिनमा रहि अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृतीमा खर्च गर्ने,
  • भए गरेका खर्चको अभिलेखिकरण गर्ने,
  • आर्थिक प्रशासन शाखासंग सम्वन्धीत अन्य कार्यहरु गर्ने ।

1 year ago


माननीय मन्त्री

नरदेवी पुन मगर
थप जानकारी

सचिव

डिल्लीराम शर्मा
थप जानकारी


प्रवक्ता

तेजप्रसाद काफ्ले
उप-सचिव (दशौं तह)
९८५६०३५३३३
tejprasadkaphle@gmail.com


सूचना अधिकारी

शुशिला आचार्य
महिला विकास अधिकृत (आठौं तह)
९८४७१६४७०३
acharyashushila@gmail.com