प्रदेश सरकार

     सामाजिक विकास मन्त्रालय

    गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल

गण्डकी प्रदेशको कोरोना भाइरस (COVID-19) सम्वन्धी प्रत्यक्ष जानकारी

गण्डकी प्रदेशको P.C.R (पि.सि.आर) परिक्षण विवरण

 • संकलित नमुना ६२३५७
 • संक्रमण नदेखिएको ५८९१८
 • संक्रमण देखिएको ३४३९
 • सक्रिय संक्रमित १३३१
 • निको भएको २०७६
 • मृत्यु भएको ३२
 • नतिजा आउन बाँकी
   

महाशाखा / शाखा


 • मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने विषयमा एन नियमको मश्यौदा तयार गर्ने
 • मन्त्रालयसँग सम्बन्धित पर्न आएका मुद्धा मामिलाहरु सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने,
 • मन्त्रालयका सवै शाखा महाशाखाहरुलाई कानुनी राय परामर्श दिने
 • मन्त्रालयका सूचनाहरु राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाउने,
 • मन्त्रालयका सवै शाखासंग समन्वय गरी नागरिक वडापत्रको व्यवस्थापन गर्ने,
 • कानून तथा फैसलासंग सम्वन्धीत अन्य कार्यहरु गर्ने ।

2 years ago