प्रदेश सरकार

     सामाजिक विकास मन्त्रालय

    गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल

गण्डकी प्रदेशको, कोरोना भाइरस (COVID-19) सम्वन्धी प्रत्यक्ष जानकारी ! Update !!

   

महाशाखा / शाखा


  • मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने विषयमा एन नियमको मश्यौदा तयार गर्ने
  • मन्त्रालयसँग सम्बन्धित पर्न आएका मुद्धा मामिलाहरु सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने,
  • मन्त्रालयका सवै शाखा महाशाखाहरुलाई कानुनी राय परामर्श दिने
  • मन्त्रालयका सूचनाहरु राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाउने,
  • मन्त्रालयका सवै शाखासंग समन्वय गरी नागरिक वडापत्रको व्यवस्थापन गर्ने,
  • कानून तथा फैसलासंग सम्वन्धीत अन्य कार्यहरु गर्ने ।

1 year ago